23 Juli, 2018 5:42 PM
Home » Novosti » Bosna i Hercegovina » TK: Neslanjem u školu roditelji djeci uskraćuju osnovna prava

TK: Neslanjem u školu roditelji djeci uskraćuju osnovna prava

Nekoliko desetina djece sa područja Tuzlanskog kantona nema pravo na besplatnu zdravstvenu zaštitu, tvrde pojedini stručnjaci i predstavnici nevladine organizacije. Za takvo stanje krive novousvojeni Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom. Skupština i Vlada iznašli su danas rješenje za ovaj problem. Međutim, zajedno sa federalnim tužiocima, podsjećaju na sve veću pojavu prosjačenja kada je riječ o maloljetnicima, pozivajući sve nadležne u uključenje problema

Na prvoj narednoj sjednici Skupštine Tuzlanskog kantona će se izmijeniti Odluka o utvrđivanju osnovica, stopa i načinu obračunavanja i uplate doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje na području TK, te će u nju biti uvrštena i djeca od 6. do 15. godine života koja nisu osigurana po drugom osnovu. Radi se o iznalaženju rješenja za 46-ero djece koja ne pohađaju osnovno obrazovanje, a koja su, izmjenama Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodica sa djecom, ostala uskraćena po pitanju besplatne medicinske usluge.

Iz Vlade, između ostalog, kažu:  „Ista situacija je i u drugim kantonima koji su svoje propise uskladili sa federalnim, izuzev Bosansko – podrinjskog kantona, gdje je evidentirano samo četvoro djece, a kojima je zdravstveno osiguranje regulisano skupštinskom odlukom.

Naime, Poslanici u skupštini TK su u septembru prošle godine usvojili izmjene Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodica sa djecom. Ovim su Zakonom određene socijalne kategorije djece uzrasta od šest do 15 godina isključene iz prava na obavezno zdravstveno osiguranje. Radi se o djeci koja zbog siromaštva, zanemarivanja, zloupotrebe, eksploatacije, nisu uključena u redovan obrazovni proces, navode iz Udruženja ˝Zemlja djece“.  Iz nadležnog ministarstva pojašnjavaju da je razlog Izmjena usklađivanje zakonskih normi sa federalnim zakonom, a što je obavezno.

 „U njemu kaže ako djeca nisu osigurana po nekom drugom osnovu, biće osigurana preko Ministarstva socijalne politike od rođenja do polaska u osnovnu školu. Od šeste godine pa do završetka redovnog obrazovanja, biće osigurana preko Ministarstva obrazovanja“, ističe  Danijela Simić, ministrica rada i socijalne politike u Vladi TK.

Iako Vlada Tuzlanskog kantona svake godine za pružanje zdravstvenih usluga svim neosiguranim osobama, a time i za djecu koja ne pohađaju osnovno obrazovanje, izdvoji oko 2 miliona KM, s ciljem iznalaska sistemskog rješenja za zdravstveno osiguranje ove djece, dogovoreni su naredni koraci. Istovremeno će se od Parlamenta Federacije BiH i resornih federalnih ministarstava ponovno tražiti usklađivanje Zakona o zdravstvenom osiguranju FBiH, sa međunarodnim konvencijama.

Ministrica Simić dodaje da bi prioritet i fokus zapravo trebao biti na rješavanju problema prosjačenja, odnosno iskorištavanja maloljetnika, sklanjanje djece sa ulice na način da se djeluje na roditelje koji su i obavezni da djecu šalju u školske klupe. Da prosjačenje djece na ulicama uzima sve više maha složni su i tužioci, smatrajući da je neophodna maksimalna uključenost svih nadležnih organa u rješavanje problema.  „Njima treba škola, njima treba obrazovanje, osposobiti da se uključe u normalne tokove života. Tu zaista treba jedan profil stručnjaka, posebni uvjeti da njihov smještaj u obrazovanje, zdravstvene usluge“, kazala je  Hajrija Hadžiomerović Muftić, federalna tužiteljica.

Još jednom je istaknuto da je pohađanje osnovne škole obavezno, te da svi oni koji sprječavaju svoju djecu da pohađaju osnovnu školu čine prekršaj. Tim činom svojoj djeci roditelji su uskratili i zdravstveno osiguranje. Imajući u vidu navedeno, dogovoreno je i da se svi nadležni subjekti, škole, centri za socijalni rad, inspekcije i Ministarstvo unutrašnjih poslova, zaduže da pokrenu odgovarajuće postupke protiv roditelja koji zanemaruju svoje dužnosti i neslanjem na nastavu, zapuštaju svoju djecu, navode iz Vlade i Skupštine.

rtvslon.ba


Komentariši